Panaszkezelési szabályzat

 

Panasz/Reklamáció

Kedves Vásárlónk, amennyiben a kiszállított csomaggal és termékekkel kapcsolatban reklamációs igénnyel kíván élni, kérjük lépjen kapcsolatba velünk. Igyekszünk minden hiányosságot késedelem nélkül és az Ön javára orvosolni. Közös érdekünk, hogy minden kérdésére a lehető leghamarabb válaszoljunk, hogy problémája megoldása ne tartson tovább a vártnál.

 

Bármikor állunk rendelkezésére.

 

Mi az a panasz és mi lehet a Panasz bejelentésének oka?

A panaszeljárás egy jogilag szabályozott eljárás a vásárlónak a kiszállított termék hibájával összefüggő panaszai kezelésére. Amennyiben az Ön által megrendelt és átvett terméknek gyártási hibája (pl. hibás parfümszóró kifújó) vagy rejtett hibája (pl. a termék kémiai tulajdonságai megváltoztak) van és amennyiben ez a hiba nehezebbé vagy lehetetlenné teszi a termék szokásos módon történő használatát, Önnek jogában áll reklamációval élni a Belodore felé e hiányosság orvoslása érdekében. Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül következik be, akkor a fogyasztó esetében vélelmezni kell, hogy az a termék átvételének időpontjában fennállt, kivéve, ha ez ellentétes a hibajelenség típusával és természetével, vagy az eladó ennek ellenkezőjét bizonyítja. A reklamáció oka a leszállított és a megrendelt termék közötti eltérés is lehet.

 

Mi nem tekinthető megfelelő oknak a reklamációra?

A terméknek az átadást követően, az Ön cselekménye vagy baleset következtében keletkezett hibája, vagy a termék fogyasztónak vagy a fogyasztó által meghatározott harmadik személynek történő átadását követően a termék véletlen meghibásodásának vagy sérülésének veszélye a vevő kárfelelőssége, és ez nem ok a reklamációra.

 

Ha a hiba elhanyagolható, azaz a kiszállított termékben hiba van, de az a termék szokásos módon való használhatóságát nem befolyásolja, reklamációját nem fogadjuk el. A parfümtermékek tartósságát, illatjegyeit, intenzitását, valamint az online vásárlás sajátosságait szem előtt tartva azt javasoljuk, hogy mielőtt megvásárolná valamelyik parfümterméket, próbálja ki azt valamelyik üzletünkben. A megfelelő parfümtermék kiválasztásának legbiztonságosabb módja, ha a tesztert kipróbáljuk bőrünkön, és megnézzük, bizonyos idő elteltével milyen reakciót vált ki a bőrrel érintkezve. Az illat tartóssága, illatjegye és intenzitása nagymértékben függ a parfümformula és a bőr egyéni sajátosságainak kölcsönhatásától. Amennyiben az üzleteinkben kapható termék tesztere és maga a termék semleges alapon ("blotter") nem tér el, panaszát mint megalapozatlant elutasítjuk. Ha a termék jó: A rendeltetésének megfelelően működő, a megállapodásban foglaltaknak megfelelő termék ellen a Vásárló panasszal élhet, de az ilyen reklamációt elutasítjuk.

 

A reklamáció benyújtása

Kérjük, szíveskedjen a csomagolást körültekintően ellenőrizni a kiszállításkor a futár jelenlétében. Különösen fontos, hogy haladéktalanul jelentsen bármilyen, a szállítás során keletkezett és a csomagoláson észlelhető hibát a csomagot kiszállító futárnak. Szavatosságot vállalunk azon hibákért, melyek a kiszállítás során, valamint az átvételt követő 6 hónapon belül jelentkeznek. Nem vállalunk szavatosságot olyan hibákért, melyek a termék nem megfelelő használatából erednek – nem megfelelő használatból eredő hibák. A termék használatának gyakoriságából eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. Meghatározott lejárati idejű termékek esetén felelősséggel tartozunk azért, hogy a termék a megadott ideig használható legyen.

 

Kérjük ne semmisítse meg vagy dobja ki a hibásnak tartott terméket, mielőtt kapcsolatba lépne velünk. Ez a reklamáció elutasításához vezethet.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a termékkel szembeni megnövekedett érzékenység vagy allergiás reakció nem tekinthető a termék hibájának. Ugyanígy a teszter, az ajándék termék vagy az ingyenes termék hibája okán, illetve azon termék hibája okán, amelyet nem Ön rendelt meg, nem élhet reklamációs igénnyel. 

A Webáruházunkban látható termékképek illusztrációs célokat szolgálnak, és nem jelentik a termék jellemzőinek kötelező megjelenítését (például a termék csomagolása eltérő lehet, ha a gyártó módosítani szeretné).

 

Az Ön jogai a reklamáció során

Reméljük, tetszeni fog Önnek a megrendelt termék. Azonban amennyiben Ön megkapta a rendelést és a csomag felbontása után észleli, hogy a kiszállított termékek nem egyeznek a megrendeléssel, Önnek jogában áll hibákat a termék cseréjével orvosolni. Ha a kiszállított termékkel érkezett számla hibát tartalmaz, Ön kérheti a számla újra kiállítását.

 

Amennyiben a hiba elhárítását lehetetlennek vagy nem megfelelőnek találjuk, a kifizetett összegből kedvezményre, kicserélésre vagy a szerződéstől való elállásra jogosult. Ebben az esetben a termék Önnél marad, és a befizetett összeg egy részét visszatérítjük. Jelentősebb hiba esetén Ön jogosult az adásvételi szerződés felmondására. Ebben az esetben Ön visszaküldi nekünk a terméket, mi pedig visszatérítjük a termékért kifizetett teljes összeget. A reklamáció alapján felmerült költségek az Eladót terhelik.

 

Ön elállhat a szerződéstől vagy felmondhatja azt, amennyiben erről tájékoztat minket a support@belodore.hu e-mail címen a szállítást követő 14 napon belül.

 

A reklamáció benyújtása

A kitöltött reklamációs formanyomtatványt, valamint a terméket megküldheti a 1097 Budapest, Táblás utca 36-38. C2. ép. címre vagy a support@belodore.hu e-mail címre.A reklamációs formanyomtatványt innen töltheti le. Amennyiben Ön az ügyfélszolgálatunk segítsége nélkül tölti ki a formanyomtatványt, Önnek nyilatkoznia kell a termék hibájáról, annak jellegéről, valamint arról, hogy miként kívánja, hogy megoldjuk a panaszt.

 

 

A reklamációval kapcsolatos döntés

A reklamáció feldolgozásáról, beérkezéséről, megoldásáról, illetve a reklamáció elutasításáról Önt írásban értesítjük e-mail címére.

 

A reklamációról a lehető leghamarabb döntés születik. A reklamáció megválaszolásának határideje 30 nap, a panasz elbírálásának határideje a bejelentéstől számítva 15 nap. A határidő túllépése esetén Ön jogosult az adásvételi szerződést felmondani.

 

Az Eladó a Vevő panaszára adott válasza tartalmazza a panasz elfogadásáról szóló határozatot, a fogyasztó kérelmére kiadott nyilatkozatot, valamint konkrét javaslatot és határidőt a panasz megoldására. A határidő nem lehet hosszabb, mint a panasz benyújtásának napjától számított 15 nap.

 

 

Amennyiben megállapításra kerül, hogy a panasza megalapozott, a panasz elfogadásáról szóló döntést hozunk.

 

A reklamáció elfogadását követően – a jogszabályoknak felelően – az alábbiakat tesszük:

  • Amennyiben lehetséges, az Ön beleegyezésével megszüntetjük a termék hibáját és amennyiben ez nem lehetséges vagy Ön ezt nem fogadja el, úgy a hirdetett terméket egy másik, hibátlan termékre cseréljük.
  • Amennyiben valamely oknál fogva a terméket nem tudjuk cserélni, másik, azonos értékű vagy a különbözet megtérítése esetén drágább terméket ajánlunk fel vagy Ön kérheti a termék árának visszatérítését.

 

 

Amennyiben panasza nem megalapozott, úgy visszaküldjük a reklamációval érintett terméket a döntéssel együtt.

 

A Belodore arra törekszik, hogy Ügyfelei igényeit kielégítse a Panaszok lehetőség szerinti elfogadásával, annak érdekében, hogy minden fogyasztónk mindenekelőtt elégedett legyen az értékesítési láncunkban történő vásárlással. A panaszeljárás legjobb gyakorlata mellett kiemeljük a panasza elutasításának leggyakoribb okait: „A parfüm nem tart örökké” Mielőtt bármely parfümünket megrendelné, javasoljuk, hogy próbálja ki bőrén a termék teszterét üzleteink valamelyikében. Használja a tesztert a bőrén és figyelje meg, egy bizonyos idő elteltével az miként kerül kölcsönhatásba bőre jellemzőivel. Az illat tartóssága, illatjegye és intenzitása nagymértékben és egyénileg függ a bőr sajátosságaival való kölcsönhatástól. Amennyiben a vásárlást megelőzően próbált termék tesztere és maga a termék semleges alapon ("blotter") nem tér el, panasza megalapozatlan. Amennyiben a hiba Önnek felróható okból keletkezett, a panaszát megalapozatlannak tekintjük, például, ha a termék leesett vagy törött vagy megrongálódott. A vásárlás előtt különösen ügyeljen a terméknyilatkozatra, és minden kérdéssel, dilemmával, megjegyzéssel forduljon az eladóhoz.

 

MEGJEGYZÉS: Kérjük ellenőrizzen minden személyes információt, helyesírást, központozási jelet, továbbá a kis- és nagybetűket a megrendelés leadása során, ellenkező esetben nem fogjuk tudni elfogadni panaszát, amennyiben az a nem megfelelő adatbevitelből ered.

 

Panasznyilvántartás

A Belodore nyilvántartást vezet a beérkezett panaszokról a Fogyasztói panaszok benyújtásától számított legalább öt évig nyilvántartást vezet, és a panasz beérkezését elektronikus úton igazolja a fogyasztó felé, és bejelenti, hogy a panaszt milyen számon rögzíti a panasznyilvántartásban.

 

A beérkezett panaszok nyilvántartása elektronikusan történik, és tartalmazza különösen a benyújtó adatait és a panasz beérkezésének időpontját, az áruinformációkat, a hiba rövid leírását és a reklamáció kapcsán előadott kérelmet, a panaszbeérkezésről szóló visszaigazolás kiadásának dátumát, a vásárló panaszára adott válaszról szóló döntést, a kézbesítés időpontját, a vevő által elfogadott megoldás megfelelő időpontját, a reklamáció rendezésének módját és időpontját, valamint a panasz megoldási határidejének meghosszabbítására vonatkozó tájékoztatót.

 

Az Eladóhoz beérkezett panaszok nyilvántartásába való adatfelvételért felelős személy a nyilvántartásba bejegyzést tesz, és a panaszos azon személyes adatait kezeli, amelyek a nyilvántartásba, panaszbejegyzés céljának eléréséhez szükségesek, nevezetesen a benyújtó nevét, telefonszámát, email címét és postai címét. Az adatok e nyilvántartásba történő rögzítéséért felelős személy a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok előírásai szerint az adatkezelésről előzetesen értesíti a benyújtót, és megszerzi az érvényes hozzájárulást az adatok panasz céljára történő kezeléséhez. A személyes adatok kezeléséről szóló értesítést és az adatkezeléshez való érvényes hozzájárulást a beérkezett panaszokról készült nyilvántartások tartalmazzák.

 

Panaszkezelési kapcsolat

Örömmel válaszolunk minden, a panaszeljárással és feldolgozásával kapcsolatos kérdésére. Megkeresését a support@belodore.hu e-mail címre küldheti vagy hívhat minket a +36 70 62 67 452-es telefonszámon.